Avís Legal

Vivers Tortadès Copyright (c). Reservats tots els drets.
 
La present web és propietat de Vivers Tortadès. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de Vivers Tortadès i dels propietaris de les marques que apareixen en el mateix.
 
La reproducció, copia, us, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització expressa per part de Vivers Tortadès i/o dels propietaris de les marques, es una infracció que castiga la legislació vigent.
 
Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines son marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.
 
Vivers Tortadès rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.
 
Vivers Tortadès rebutja les responsabilitats que es puguin derivarse de qualsevol informació no continguda en aquestes pàginas web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre l'informació continguda en pàginas web de terceras personas connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàginas web de Vivers Tortadès.
 
Vivers Tortadès no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d'utilitzar ordenadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
 
Els usuaris d'aquestes pàginas queden informats de que l'utilització dels sistemes electrónics de transmisió de dades i el correu electrónic no ofereixen garanties absolutes de seguritat. Vivers Tortadès s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests fets.
 
Vivers Tortadès adoptarà las mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L'usuari autoritza a Vivers Tortadès per l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de Vivers Tortadès de forma contraria a lo disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no es poden excluirse.
Vivers Tortadès
Tel: 972 868 730 | Fax: 972 872 319
Boletín Oficial del Registro Mercantil